മരോട്ടിക്കായയും അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ

പല പഴയകെട്ടിടങ്ങളും പൊളിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വാതിൽ കട്ടില, ജനൽകട്ടില എന്നിവ ചേരുന്ന ചുമർഭാഗത്തങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരുചെടിയുടെ ഇലകളും തണ്ടും കിട്ടാറുണ്ട് പുതിയതലമുറയ്ക്ക് അന്യമായ ഈ ഇലകൾ മരോട്ടി
Read More...

കിച്ചൺ സിങ്കിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധമോ, 5 പൈസ ചിലവില്ലാതെ മാറ്റാം

ജോലികൾ എളുപ്പമാക്കാം ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ… നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യവും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീട്ടു ജോലികൾ മറ്റു ജോലികൾ എല്ലാം തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുവാനായി നമുക്ക് ഓരോ മാർഗങ്ങൾ
Read More...

ഒരൊറ്റ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കിടിലൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം

നമ്മൾ മലയാളികൾ പൊതുവെ പുതിയ ഭക്ഷണ രീതികളോട് ഇണങ്ങിച്ചേരുന്നവരാണ്. പുതുമയുടെയും പഴമയുടെയും രുചി ബേധങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു മടിയും ഇല്ല നമ്മൾ മലയായികൾക്ക്.അന്യ നാട്ടിലെ ഒട്ടു മിക്ക
Read More...

ഈ കുഞ്ഞൻ മുട്ട ദിവസവും കഴിച്ചാൽ എന്താണുണ്ടാകുക നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?

ഈ കുഞ്ഞൻ മുട്ട ദിവസവും കഴിച്ചാൽ എന്താണുണ്ടാകുക നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ദിവസവും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ.നമ്മുടെ
Read More...

പച്ചക്കറികൾ അരിഞ്ഞു സമയം കളയല്ലേ, ഇതാ ഒരു കിടിലൻ trick

ജോലികൾ എളുപ്പമാക്കാം ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ… നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യവും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീട്ടു ജോലികൾ മറ്റു ജോലികൾ എല്ലാം തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുവാനായി നമുക്ക് ഓരോ മാർഗങ്ങൾ
Read More...

പഴയ മിക്സിയുടെ ബ്ലേഡ് മൂർച്ച കൂട്ടണോ ദേ ഇതൊന്നു ട്രൈ ചെയ്തോളൂ

മിക്സി നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീട്ടിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു ഉപകരണമാണ്. വീട്ടിലെ അരപ്പ് ജോലികൾ സുഗമമാക്കാൻ മിക്സി കൂടിയേ തീരൂ.., അമ്മിയിൽ അരച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരിന്നു നമ്മളുടെ
Read More...

പാറ്റ ശല്യം ഉണ്ടോ വീട്ടിൽ ഇനി ഇതൊന്നും ട്രൈ ചെയ്തോളൂ,,പാറ്റ ഏഴയലത്തു വരില്ല

നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ദിവസവും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ.നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം
Read More...

കത്തികൾ വീട്ടിലുള്ളവർ നിർബന്ധമായും ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം

കത്തികൾ വീട്ടിലുള്ളവർ നിർബന്ധമായും ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ജോലികൾ എളുപ്പമാക്കാം ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ… നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യവും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീട്ടു ജോലികൾ മറ്റു ജോലികൾ
Read More...

അറിയാമോ ഈ ചെറിയ വെണ്ടക്കയുടെ വലിയ ഗുണങ്ങൾ

അറിയാമോ ഈ ചെറിയ വെണ്ടക്കയുടെ വലിയ ഗുണങ്ങൾ.നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ദിവസവും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ.നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ
Read More...

ഇതു പോലെ ഒരു കറി നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല

നമ്മൾ മലയാളികൾ പൊതുവെ പുതിയ ഭക്ഷണ രീതികളോട് ഇണങ്ങിച്ചേരുന്നവരാണ്. പുതുമയുടെയും പഴമയുടെയും രുചി ബേധങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു മടിയും ഇല്ല നമ്മൾ മലയായികൾക്ക്.അന്യ നാട്ടിലെ ഒട്ടു മിക്ക
Read More...